Vypracování chybějící elektro dokumentace

Zvláště pro rozsáhlejší objekty s nepřehledným stavem elektroinstalace nabízíme možnost zmapování skutečného provedení el.instalace.

Není vyjímkou, že u větších objektů s více odběrnými místy došlo v průběhu let díky neodborným zásahům do el.instalace k vzájemnému promíchání el.obvodů, jehož následkem je kromě zvýšeného bezpečnostního rizika skutečnost, že část dodané el.energie platí ten, kdo ji nespotřebovává.


Zdokumentování skutečného stavu el.instalace nabízíme i u větších výrobních strojů nebo  technologických celků tam, kde chybějí původní el.dokumentace, včetně zhotovení ovládacích a silových liniových schemat.


Absence dokumentace je samozřejmě klasifikována jako závada v pravidelné revizi elektro.